Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за клиенти ("Потребител/и“), които използват услугите на уебсайта „www.mika.bg” („Уебсайт”).

Уебсайтът е собственост на “Мика БГ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 200087249, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1836, Подуяне, ж.к. Левски - Г, ул. Поп Грую № 106, телефон: (+359) 2 862 29 23, електронна поща: [email protected] („МИКА“).

Уебсайтът на МИКА е представителен и целта му е да запознае Потребителите със стоките и услугите на МИКА. Уебсайтът на МИКА не представлява електронен магазин за продажба на стоки от разстояние.

Потребителите не могат да сключват договори за продажба на стоки и услуги от разстояния и доставка на предлаганите стоки чрез Уебсайта. В случай че Потребителите желаят да закупят стоки, налични на Уебсайта, чрез бутона „Купи от DOMKO.COM“ на страницата на съответната стока, те ще бъдат пренасочени на електронния магазин www.domko.com, където да осъществят покупката при приложимите общи условия на електронния магазин www.domko.com.

Настоящите общи условия не се прилагат за покупки на стоки и МИКА не носи отговорност за осъществени покупки на стоки чрез електронния магазин www.domko.com при приложимите общи условия на електронния магазин www.domko.com.

Потребителите могат да извършват следните действия на Уебсайта:

- Да извършат регистрация и създаване на Потребителски профил в Уебсайта;
- Да получават информация за нови стоки чрез Уебсайта, информационен бюлетин и други;
- Да преглеждат стоките и техните характеристики.

Всяко използване на Уебсайта означава, че Потребителите са се запознали с общите условия за използването му и са се съгласили да ги спазват.

Уебсайтът съдържа линкове към електронния магазин www.domko.com и може да съдържа линкове и към други сайтове, като при пренасочване към електронния магазин www.domko.com и други сайтове, МИКА не носи отговорност за използването им.

Потребителите има възможност закупят стоките, предлагани чрез Уебсайта, чрез пренасочване към електронния магазин www.domko.com. МИКА не извършва продажба и/или доставка на стоките, налични на Уебсайта и Потребителите не могат да осъществят покупки чрез Уебсайта.

Стоките, предлагани в Уебсайта, са предназначени за домашна употреба и се продават чрез електронния магазин www.domko.com в количества, обичайни за лично потребление.
Всички изявления на МИКА и Потребителите във връзка със стоки и услугите на Уебсайта могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Използване на Уебсайта

Потребителите могат да използват Уебсайта за да се запознаят със стоките и услугите на МИКА, могат да извършат регистрация на потребителски профил чрез въвеждане на следните идентификационни данни: имена, електронна поща, парола, като имат възможност да изразят съгласие и с получаването на електронен бюлетин.

Потребителите могат да използват услугите на Уебсайта и като нерегистрирани потребители.

Входът за достъп до потребителския профил на регистрираните Потребители се осъществява чрез електронна поща и парола, избрана от Потребителите.
Регистрираните потребители имат възможност да добавят продукти в секция Любими в потребителския си профил.

МИКА потвърждава извършената от Потребителите регистрация, чрез изпращане на съобщение на посочената от Потребителите електронна поща.

При извършване на регистрацията Потребителите се задължават да предоставят верни и актуални данни. Потребителите имат задължение своевременно да актуализират данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. МИКА не носи отговорност, в случай на настъпили вреди в резултат на неактуализирани данни.

С приемането на настоящите общи условия Потребителите дават изричното си предварително съгласие посочената от тях електронна поща да бъде използвана за комуникация и размяна на електронни изявления с МИКА.

Стоки и услуги в Уебсайта

В Уебсайта са налични стоки ("Стоки“) и услуги ("Услуги“), които могат да бъдат закупени чрез електронния магазин www.domko.com към момента на генериране на поръчка за закупуване от страна на Потребителя, за които е отбелязано, че са в наличност с посочени количества.
Стоките, налични в Уебсайта, са детайлно описани в същия. МИКА не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на Стоките, дължащи се на специфики в екраните на компютрите, за изображенията на продуктите, които имат илюстративен характер, за непълни или неточни описанията на продуктите поради ограниченото пространство и структура на информацията и други.

Използването на бутона „Купи от DOMKO.COM“ за закупуване на Стока/Стоки се приема за изразено писмено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и количеството на Стоката/Стоките, добавени в количката на електронния магазин www.domko.com и потвърдени за поръчка и доставка.

Информацията за Стоките в Уебсайта е разпределена по видове групи и подгрупи. В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Уебсайта, е предоставена информация относно основните характеристики на Стоките и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителя при покупката на продукта. МИКА не носи отговорност за неточности в описанието на Стоките, които не се отнасят към основните характеристики на Стоките и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Цени

На Уебсайта не се съдържат цени на стоките, тъй като не се осъществява продажба на стоки от разстояние посредством Уебсайта. В случай че Потребителите желаят да се информират относно цените на стоките, Потребителите следва да използват бутона „Купи от DOMKO.COM“, за да бъдат пренасочени на електронния магазин www.domko.com. При покупка на Стоки, са приложими цените на Стоките на електронния магазин www.domko.com при приложимите общи условия на електронния магазин www.domko.com.

Плащане на стоки

Не може да бъде извършено плащане на стоки чрез Уебсайта. Начините на плащане на Стоките са налични в електронния магазин www.domko.com при приложимите общи условия на електронния магазин www.domko.com.

Доставка на стоки

Не може да бъде извършена доставка на стоки чрез Уебсайта. Начините на доставка на Стоките са налични в електронния магазин www.domko.com при приложимите общи условия на електронния магазин www.domko.com.

Рекламации. Търговска гаранция

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Уебсайта и/или в съпътстващите ги сертификати указания за употреба и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки, както и тези, които при доставката на Потребителя съдържат явни недостатъци /не се счита за недостатък разликата в нюанса на цветовете, и това не може да бъде основание за връщане на стоката/. Условията за рекламации на Стоките са налични в електронния магазин www.domko.com при приложимите общи условия на електронния магазин www.domko.com.

Права на интелектуална собственост

Съдържанието, логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Уебсайта, са изключителна собственост или са предоставени за използване от производителите на МИКА за целите на представяне на стоките в Уебсайта. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Уебсайта и при условие че не се нарушават авторските права на МИКА или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Уебсайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на Уебсайта, да бъдат копирани, преработвани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от Потребителите. При придобиване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, МИКА не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от МИКА стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид и опаковка без каквото и да било въздействие от страна на МИКА. Потребителите нямат право да копират, разпространяват, публикуват, предоставят на трети лица, променят по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Уебсайта или описанията на продуктите или услугите. Потребителите нямат право и да прехвърлят, продават, разпространяват материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, на Уебсайта.

Отказ от закупена стока

Не може да бъде извършен отказ от закупена стока чрез Уебсайта. Условията за отказ от закупени стоки са налични в електронния магазин www.domko.com при приложимите общи условия на електронния магазин www.domko.com.

Права и задължения на Потребителите

Потребителите имат право да преглеждат Стоките на Уебсайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителите имат право да извършат поръчка на Стоките чрез бутона „Купи от DOMKO.COM“, като ще бъдат пренасочени на електронния магазин www.domko.com, където да осъществят покупката при приложимите общи условия на електронния магазин www.domko.com.

Потребителите носят пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват чрез профила си или при предоставянето им за използване от трето лице. Потребителите са длъжни незабавно да уведомяват МИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на тяхното потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителите са длъжни да заплащат цената на Стоки и цената за доставка чрез електронния магазин www.domko.com при приложимите общи условия на електронния магазин www.domko.com.

Всеки Потребител се задължава, при ползване на Уебсайта:
- Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката;
- Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
- Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на МИКА

МИКА има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на Уебсайта или направени достояние на трети лица от Потребителя, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Уебсайта, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

МИКА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителите, когато последните използват Уебсайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на МИКА, да прекратява достъпа на Потребителите до Уебсайта. МИКА не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта на МИКА.

МИКА може да осигури публикуване в тематичните рубрики на Уебсайта на връзки към други интернет страници и ресурси. МИКА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителите носят пълна отговорност за всички причинени вреди на МИКА и трети лица вследствие използване или достъп до тези интернет страници и ресурси.

Потребителите са длъжни да обезщетят МИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Уебсайта, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителите са използвали, разположили на сървъра на „МИКА , изпращали, разпространявали, направили достояние на трети лица или направили достъпни чрез МИКА в нарушение на закона, настоящите общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

МИКА има право по всяко време да изпраща до Потребителите системни съобщения, свързани с изменение на условията за пазаруване, нови функционалности, новини и други услуги. МИКА има право, но не и задължение, да изпраща електронен бюлетин с новини до Потребителите на Уебсайта, ако същите са потвърдили съгласието си за това. Този електронен бюлетин съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и други

Защита на личните данни. Конфиденциалност.

МИКА предприема технически и организационни мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, както и всички приложими правни актове в областта на защитата на личните данни.
МИКА е администратор на лични данни, съгласно чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. При извършването на определени дейности по нареждане и от името на свои партньори, МИКА може да изпълнява ролята на обработващ лични данни по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679, като тези отношения се уреждат със споразумение по чл. 28, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.

МИКА обработва лични данни при спазването на основните принципи за защита на данните и при наличие поне на едно от основанията за допустимост на обработването, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

МИКА се позовава на съгласие при обработването на лични данни, когато липсва друго правно основание, посочено в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679. МИКА обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.

МИКА не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на Потребителите.

Когато МИКА има основателни съмнения във връзка със самоличността на Потребителя, с който обменя информация, съдържаща лични данни, МИКА може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Потребителя, включително при упражняването на права по смисъла на чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.
В случай че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своята парола за достъп по потребителския си профил, той може да я възстанови, следвайки стъпките в Уебсайта.

Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които МИКА получава в процеса на предоставяне на услугите на Уебсайта, се обработват и съхраняват от страна на МИКА в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на МИКА, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за поверителност на МИКА, която е публикувана в Уебсайта.

Управление на бисквитки

С цел повишаване на ефективността на Уебсайта, същият използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и политиката за управление на бисквитки на МИКА, публикувана на Уебсайта.

Изменение на Общите условия

МИКА си запазва правото да актуализира общите условия на Уебсайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Уебсайтът функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Промените влизат в сила от момента на публикуването им в Уебсайта. За всяко използване на Уебсайта се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на използването му.

В случай че Потребителите не са съгласни с изменените общи условия МИКА има право да откаже да предостави на тези Потребители услугите на Уебсайта, като необходимо условие за регистрация на потребителски профил чрез Уебсайта е съгласието на Потребителите с общите условия и политиката за поверителност.

В случай че някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Уебсайта се окаже недействителни или неприложима, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби и недействителната разпоредба се замества с действителна по силата на закона.

Съобщения

Доколкото изрично не е указано друго, всички съобщения, свързани със Стоки и Услуги чрез Уебсайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Уебсайта и респективно на посочените телефони/адрес за контакт на Потребителите - в това число и електронна поща. Всички съобщения, изпратени по горепосочения начин, ще се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Надзорни органи

В случай че Потребителите на Уебсайта считат правата си за нарушени, могат да насочат претенциите си към съответните надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
E-mail: [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Всички спорове, свързани с използването и услугите на Уебсайта, могат да бъдат адресирани към Платформа за онлайн решаване на спорове https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

Разни

За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на общите условия, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по тези общи условия могат да бъдат разрешавани от компетентния съд при приложение на действащото законодателство.

Настоящите общи условия се прилагат за всички Потребители на Уебсайта.